info      styrelsen      stadgar      trivselregler

Trivselregler


Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor. Vid all gemenskap måste det finnas vissa regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi trivselregler. Om alla följer trivselreglerna bidrar man till en fin grannsämja, att vårt område ser snyggt ut och slipper vi onödiga kostnader. 

Reglerna har utformats av föreningens förvaltningskommitté. Vi skall alla hjälpas åt att hålla snyggt, kasta skräp på avsedd plats, se till att vi inte stör andra föreningsmedlemmar samt att vi inte vidtar väsentliga åtgärder i eller utanpå våra bostäder utan att först fått tillstånd av styrelsen. HSB:s och vår förenings tanke är dock att alla skall ha stor frihet att forma sitt boende så att det så nära som möjligt kan jämföras med ett eget ägande. Hänsyn: Det är viktigt att du inte låter TV eller musikanläggning stå på för högt eller göra något annat som stör grannarna. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 - 07.00. När vi ordnar en fest i bostaden bör vi meddela grannarna. 

Säkerhet och ansvar: 

Den som med eller utan avsikt åstadkommer skada på byggnader eller mark är skyldig att anmäla detta till styrelsen. För allas säkerhet - skall fackman anlitas vid installation av spis, tvättmaskin, diskmaskin e. dyl. I alla gemensamma utrymmen samt i garagen råder absolut rökförbud.

Förändringar:

Vår målsättning är att alla medlemmar skall ha så stor frihet som möjligt att anpassa sitt boende efter eget önskemål. Man får dock inte förändra något så att det kan verka estetiskt störande för grannar eller området. Även vid av föreningen vidtagna förändringar skall den enskildes medlemmens intressen beaktas i största möjliga mån. Uppsättning av markis skall av byggnadstekniska skäl göras av fackman. Staket får uppsättas vid uteplatser, mellan tomter och på sådan plats där dispositionsrätt beslutats, det får dock ej vara högre än 100 cm. Samråd skall ske mellan grannar och vid olika åsikter beslutar styrelsen/förvaltningskommittén. Uteplatser får arrangeras på trädgårdssidan men utformas på ett fackmässigt tilltalande sätt som kan godkännas av styrelsen, men kan bygglov behövas. Plantering får ej ske så att grannens tomtyta störes och då även med tanke på hur träd och buskar kommer att se ut i framtiden. Vid årgärd utöver vad som är vanligt förekommande skall Styrelsen/förvaltningskommittén först kontaktas för samråd.

Skötselplikt och dispositionsrätt:

Styrelsen skall i samråd med berörd medlem avtala om del av området närmast dennes bostad som skall omfatta skötselplikt och dispositionsrätt. Se bilaga. Enligt HSB:s policy innebär detta att medlemmen skall avlasta fastighetsskötare och minska kostnaden för föreningen genom att svara för skötseln, men även att denne fritt disponerar ett sådant område. Det är medlemmens skyldighet att sköta tilldelat område på ett tillfredställande sätt. Medlem skall skriva kontrakt med föreningen om åtagandet. Grundregeln är att medlem med bostad vid gavel i nedre plan kan få disponera ett område 2 meter utmed gavel samt 1 meter från sida motsatt entrésida utmed hela den egna bostaden. Sådant område får ej avdelas. Avsteg från grundregeln kan vid särskilda skäl beviljas av styrelsen/förvaltningskommittén. Alla andra ingrepp utanför avtalad dispositionsrätt är ej tillåtet.

Sophantering:

Alla skall absolut följa anvisningarna för sophantering. Allt skall sorteras och behandlas enligt anvisningarna. Skrymmande föremål, såsom möbler, sanitetsgods m.m. skall forslas till soptipp av den enskilde medlemmen. För kyl och frys gäller särskilda regler men rekommenderas att en leverantör av ny sådan vara tar med sig den utbytta varan.

Parkering:

Parkeringsplatserna får endast brukas av föreningens medlemmar för av dem ägda motorfordon och för besökare till dessa. Inom hela området är parkering utanför markerade platser är ej tillåten. Med motorfordon avses även motorcyklar och mopeder. Fordon får dock uppställas på lämpligast sätt vid pågående på och avlastning men skall då vara under uppsikt så att utryckningsfordon ej hindras. I övrigt är motortrafik ej tillåten inom området. Se även under cyklar.

Husdjur:

Hund skall hållas kopplad inom området. Katt skall bära anordning med ägarens namn och adress. Husdjur skall övervakas av ägaren så att den ej förorenar eller förorsakar skada på annans tomt, allmänna utrymmen eller på lekplats. Ägaren till ett husdjur är skyldig att omgående ta hand om djurets avföring på sätt som är brukligt och som föreskrivs i lag.

Städdagar:

Någon eller några gånger per år kan en extra städning av hela området eller andra åtgärder behövas. Det är önskvärt att medlemmarna ställer upp och bidrar efter förmåga.

Fotbollsspel:

Allt fotbollsspel eller liknande aktivitet som kan förorsaka skada är ej tillåtet inom området.

Cyklar m m:

Cykel eller annan hjulförsedd åkning inom området skall ske med försiktighet och hänsyn. Cyklar får endast lämnas uppställda utomhus på egen tomt.

Samlingslokalen:

Denna är avsedd för sammanträden och gemensamma aktiviteter inom föreningen. Lokalen kan mot fastställd kostnad utlånas till medlem i föreningen. Medlemmen är ansvarig för ordningen, städning efteråt samt för eventuella skador på lokal, inventarier och annan utrustning. Om något skadas eller går sönder skall den ansvarige ersätta skadan. Inventering av ex. glas och porslin skall ske efter brukandet.

Styrelsen/förvaltningskommittén.

Mikael Johansson Ewa Nuland

Å. Sjö. Trivselregler, HSB